Diverse onderwerpen

Dit is een nieuw onderdeel op de site waarin diverse onderwerpen o.i.d. worden geplaatst.
Deze onderwerpen vallen niet onder de reeds in gebruik zijnde categorieën.

Den Haag HS
Ombouw HSM handelinrichtingen in Siemens & Halske handelinrichtingen in de posten I en T.

Te beginnen met de dienstregeling voor 1973 namelijk, wil men om het kwartier een stoptrein laten rijden in beide richtingen.
Deze zullen in Den Haag HS worden voorbijgereden door sneltreinen. Hiervoor is een 3e perron nodig.
De stoptrein uit de richting Leiden komt binnen op spoor 1, gevolgd door de sneltrein op spoor 3. Wanneer deze vertrokken is kan de stoptrein van spoor 1 vertrekken.
Hetzelfde geldt voor de richting Delft voor treinen op de sporen 6 en 5.

Ook kwam nog de wens naar voren van de PTT om een postperron aan te brengen. Dit zal nu gebeuren na de realisering van het 3e perron.

Zowel in post T als in post I stond nog een HSM handelinrichting en wel een 90-voudig in post T en een 85-voudig in post I.
Bij de grote revisie van enkele jaren geleden bleek dat slechts gerekend kon worden op een beperkt aantal jaren van grote bedrijfszekerheid.
Mede door de grote en ingrijpende wijzigingen, die de aangegeven uitbreidingen gaan inhouden voor bovengenoemde toestellen en om de steeds minder aanwezige vakkennis voor deze toestellen (door pensionering bankwerkers e.d.),
heeft men besloten over te gaan tot het plaatsen van Siemens & Halske handelinrichtingen.
Een andere factor die meegeteld heeft om deze Siemens & Halske handelinrichtingen te plaatsen is, dat het aantal mogelijkheden te beperkt was om dergelijke grote wijzigingen in de bestaande toestellen aan te brengen.

Ongeveer een jaar geleden is men op de tekenkamer van Es 3A begonnen met het tekenwerk voor de vervanging van de HSM handelinrichting in post I.
Nauw overleg met Es 4 was daarbij nodig om de volgende redenen: Tevens kwam van Ep het verzoek, nu er toch een nieuw bedieningstoestel kwam, diverse handels een andere plaats te geven voor een vlottere bediening en om onnodig heen en weer lopen te vermijden.
Bij de HSM handelinrichting wordt elk vijfde veld ingenomen door een steunpoot; bij een Siemens & Halske handelinrichting is op de overeenkomstige plaats ruimte voor een handel,
maar hier gaan een aantal handelposities verloren door naast elkaar geplaatste poten van de frames.
Door één en ander was een verschuiving in de schijvenkelder en trekdraadgeleiding onontkoombaar en moesten er in totaal toch nog 14 handels verplaatst worden.
Bij een Siemens & Halske handelinrichting heeft elk veld normaal 2 assen.
Om toch het benodigde aantal sluitingen en krukjesassen te krijgen moesten er in het 75-voudig toestel (rekening houdende - met de nog te verwerken grote wijzigingen) een 25-tal zg. 3e assen ingebouwd worden.

Aandeel Wpes

De Wpes heeft met het maken van het nieuwe bedieningstoestel een zeer groot aandeel in het werk gehad.
Men heeft n.l. de toestellen die door modernisering vrijkwamen in Lage Zwaluwe, geheel omgebouwd en gereviseerd.
Diverse materialen moesten nieuw ingebracht worden, zoals honderden nokken 19E en 19T (de laatste voor de 3e assen).
Er is ongeveer 5 maanden aan gewerkt, waarna het door Es 4 getest is.

Extra werkzaamheden in post I

In post I moesten ook de nodige voorzieningen getroffen worden. Er moest gedeeltelijk een nieuwe balklaag aangebracht worden voor ondersteuning van de Siemens & Halske handelinrichting.
Verder moesten er voor de 5 blokkasten nog hijsinrichtingen gemaakt worden (deze ontbraken in de post).
Ook de blokkasten kregen een andere opstelling en kwamen (door een andere toestelconstructie) meer naar voren.
Trekkersperren en trekkercontacten moesten vervangen worden door spermagneten en ascontacten.
Om met de indienststelling zo min mogelijk draden vast te moeten zetten werden alle aansluitblokken van de ascontacten op de juiste afstanden op een plank gemonteerd
en tijdelijk achter het HSM-toestel aangebracht, waarna de nieuwe bedrading aangesloten kon worden.
Ook de bedradingen van bloktoestel naar bloktoestel en/of naar de relaiskamer werden zo veel mogelijk van te voren overgenomen in nauwe samenwerking tussen ER en Es 3A.

Het nieuwe toestel gaat op transport

Het transport van het nieuwe toestel uit de Wpes naar Den Haag werd verzorgd door de Fa. Buik uit Roosendaal.
De handels, linialenkasten en frames werden apart verpakt en met vrachtauto's vervoerd.
Ook het binnenbrengen in de post werd door bovengenoemde firma uitgevoerd.

Tijdens deze werkzaamheden vond er normaal treinverkeer plaats.

Om de treinenloop tijdens het plaatsen van het nieuwe toestel (tussen zaterdag 12 uur en maandagmorgen 5 uur) "gewoon" door te laten gaan werden een aantal voorzieningen getroffen.
De treinen van Leidschendam = Voorburg kwamen binnen op spoor 1 en moesten vandaar ook weer vertrekken.
Zodoende moest wissel 141 - normaal bediend door Post I - handbediend gemaakt worden.
Om vertraging te voorkomen werden bij de inrjseinen van Leiden en Leidschendam = Voorburg een paar tijdelijke seinen aangebracht die "rood" of "geel 180" konden tonen.
Dit voorkwam dus het stoppen en telefoneren.
Het overpad nabij het postkantoor werd tijdelijk buiten dienst gesteld.

De HSM handelinrichting gaat buiten dienst

Het begin van de buitendienststelling was gepland op zaterdag 6 mei 1972 om 12 uur.
Men begon met het klemmen van de wissels in het gebied van post I.
Daarna werden de blokkasten opgehangen en de bedrading losgemaakt van de trekkercontacten en trekkersperren.
Vervolgens werden de kettingen van de handelschijven op kettingplaatjes aangebracht en kon men met de sloop van het HSM handelinrichting beginnen.
Door een voorgaande wijziging (nl. het vervallen van het blokstelsel naar Den Haag SS) bleef in de eerste blokkast (6-voudig) slechts één venster over.
Door dit gelijktijdig met het nieuwe bedieningstoestel te verplaatsen kon bovengenoemde blokkast vervallen.
Inmiddels kon men ook een begin maken met de wijzigingen in de schijven kelder.

De nieuwe Siemens & Halske handelinrichting wordt geplaatst

Nadat de laatste restjes van de HSM handelinrichting uit de post waren verdwenen kon men beginen met het stellen van het frame en het binnenbrengen van linialenkasten en handels,
waarna het samenstellen van de Siemens & Halske handelinrichting kon beginnen.
Tevens moesten alle ondersluitpennen van de vensters vernieuwd worden en pas gemaakt op de hamertjes.

Het vervangen van een HSM handelinrichting door een Siemens & Halske handelinrichting heeft ook buiten de post gevolgen.
Bij een HSM handelinrichting staan de handels normaal omhoog en bij een Siemens & Halske handelinrichting normaal omlaag.
De trekdraden van sein- en wisselstellers moeten daardoor gekeerd worden d.w.z. de "toegevende" trekdraad wordt "haler" en andersom.
Inmiddels was ER begonnen met het vastzetten van de ascontactblokken op de assen van het toestel en nu konden ook de spermagneten bedraad worden.
Nadat e.e.a. geregeld was, kon Es 3A het elektrisch gedeelte functietesten.

Het sein gaat veilig

Daarna werden de kettingen weer aangespannen, wissels ontklemd en beproefd en omstreeks half zes (maandagmorgen) kon het sein "veilig" gegeven worden.

Tot besluit kan nog vermeld worden, dat de Wpes reeds bezig is met het vervaardigen van een Siemens & Halske handelinrichting voor post T (63-voudig),
waarvan de indienststelling op een vergelijkbare wijze aangepakt gaat worden.

Slot

De hierboven vermelde informatie is ontleend aan het artikel uit het exemplaar van Espress geschreven door wijlen de heer Maarten Reijnhout.

Wijlen de heer Maarten Reijnhout heeft de werkzaamheden in Den Haag HS uit hoofde van zijn functie binnen de Dienst van Electriciteit en Seinwezen der NS nauwlettend gevolgd en heeft hierover een uitgebreid dossier samengesteld.
De erfgenamen van de heer Reijnhout hebben dit dossier aan ons ter beschikking gesteld waarna dit dossier is gedigitaliseerd zodat dit dossier hier kan woren geplaatst.
Het dossier bestaat uit een aantal delen t.w. tekst met foto's, een artikel uit de Haagse Courant, een aantal artikelen uit de De Koppeling en een exemplaar van Espress
(Het tijdschrift voor personeel en hun gezinsleden van de Dienst van Electriciteit en Seinwezen der NS).

Klik
hier om het eerste gedeelte van het dossier met een aantal foto's te openen.

Klik hier om het artikel uit de Haagse Courant te openen.

Klik hier om het eerste artikel uit de Koppeling te openen.

Klik hier om het tweede artikel uit de Koppeling te openen.

Klik hier om het exemplaar van Espress te openen.Terug naar de homepagina